[JPG]#手做 手工本装订 简单教程

     

#应需

#只针对简单装订的手工本

#准备东西多请注意,有问题请留言

     

v

     

v

     

v

     

          

     

# 转 载 自 由 , 请 注 明 出 处

     


     
       
    

来源:巷陌曹

评论
热度(1266)
 1. Kvyo陈颜南 转载了此文字  到 资料间
 2. 8388qingnian醺七 转载了此文字
 3. 陈颜南 -shdivg
 4. 字 f5edc_b4d6dfer.f="http:/ofter.com/"itle="寄北 - 07/20 11:24">寄北 很喜欢此文字
 5. 寄北 很喜欢此文字
  "hter.com/" title="已经是个废弃的账号了 - 2016/06/26 16:00">"hter.结f="结f="节操ofter.com/" title="蚁群缺乏 - 2016/06/19 22:14">蚁群缺乏 很喜欢此文字
  RaMG8ySTdXKQ9sAzExICWmLYeIdAl8h.126.htt994url8204341tp://img0.ph.126.net/p61gsDFPwnOQC2AgkUAuIw==/1342354164033662037.jpg_16ki>
 6. /mowen-nu5 ofter.com/" title="蚁群缺乏 - 2016/06/19 22:14">蚁群缺乏 很喜欢此文字
  5 n.l4="http://xifangyoushi.lofter.com/" title="西石 - 2016/07/12 22:09"> RaMG8ySTd8eg58SdfJUZb-MjaxbBqj.ph.37545947et/4456=ht://imglf2.ph.126.net/zclkIH-nAcLZAnnQtB22pQ==/6632438856699721418.jpg_16lcp-71976794
 7. 5 n.l4="httf="水iofter.com/" title="蚁群缺乏 - 2016/06/19 22:14">蚁群缺乏 很喜欢此文字
  蚁群缺乏 很喜欢此文字
  ="http:05/07175.0 ="http:05/07175.0 ofter.com/" title="蚁群缺乏 - 2016/06/19 22:14">蚁群缺乏 很喜欢此文字
  >"h2http://xifangyoushi.lofter.com/" title="西石 - 2016/07/12 22:09">
 8. ="http:04e"> >"h2httAoszer>ofter.com/" title="蚁群缺乏 - 2016/06/19 22:14">蚁群缺乏 很喜欢此文字
  RaMG8ySTd-l5zvXtc2oUGK2qzex69hh.126.n06?img/445mg/all//imglf0.ph.126.net/Eqk2xQA8o2N_HvJ7cbo1Mg==/6631858314559547775.jpg_16wmjxzzb
 9. lass="not米米 ="http:04e"23t2:3oft米米ofter.com/" title="蚁群缺乏 - 2016/06/19 22:14">蚁群缺乏 很喜欢此文字
  true" h温e like"> > 1e">9:1ofter.com/" title="白雾还没有变成雾霾 - 2016/08/20 21:42"> RaMG8ySTd0hWlhc29Q8YC6b6FDzsizh.126.nemall196ht:l=h.net/?imgurl=http://avaimg.nos.netease.com/avaimg/NGRnZ2hmT0tseG89.jpg_16wuae> true" h温e like"> > 1e">9:1oft温eofterei77.lofter.com/" title="草莓糖 - 03/11 22:23">草莓糖 推荐了此文字
  > 1e">9:1oftf="http://caomei77.lofter.com/" title="草莓糖 - 03/11 22:23"> > 1e">9:1oft温eofterei77.lofter.com/" title="草莓糖 - 03/11 22:23">草莓糖 很喜欢此文字
  lass="not云notk.liegouyuxin 8.lof lass="not云notk.liegouyuxin 8.lof 草莓糖 推荐了此文字
  lass="not云notk.liegouyuxin 8.lof 草莓糖 很喜欢此文字
  蚁群缺乏 很喜欢此文字
  lass="notAssyriaef="http:"> lass="notAssyriaef="http:"> 蚁群缺乏 很喜欢此文字
 10. 蚁群缺乏 很喜欢此文字
 11. 草莓糖 推荐了此文字
  "> > >p:/ "> > >p:/蚁群缺乏 很喜欢此文字
  "> ef=1="http://hrfy6rtsd.lofter.com/" title="hrfy6rtsd - 2016/08/09 16:34"> lass="not124大法e lke"> "> ef=1="htt124大法ofter.com/" title="蚁群缺乏 - 2016/06/19 22:14">蚁群缺乏 很喜欢此文字
  lass="not124大法e lke"> "> ef=1="httf="http://caomei77.lofter.com/" title="草莓糖 - 03/11 22:23"> lass="not124大法e lke"> "> ef=1="htt124大法ofterei77.lofter.com/" title="草莓糖 - 03/11 22:23">草莓糖 推荐了此文字
  "> ef=1=1
 12. "> ef=1=1蚁群缺乏 很喜欢 t ioomf="http } pan> 很喜欢 t ioomf="http } entDeded) { _coloai> er.comm/"onc(tion ,nt; overf,50)
  寄北寄北寄北 Put"ra hlash" 状> - at; d(12ati- at; d st.1ven-st.1v-"g-632310213 } f="http 寄北 Top tesen-tes-"g-632310213 } "> "f="httptes1" target="_blank" ta>寄北寄北 Top r.com/a>寄北寄北寄北寄北 Put"r r.c Fo} r 北 - 07/2g-ft632310 prt63©ter.com/">陈颜南 转载了此 料间ofteter.co|ter.coP/dired by m/">陈颜南LOFTERoftebsp;r.c >寄北 >寄北y:nstId+'hform" clas/jmg stId+'ard.lofter.com1000"/> L = notemg class="avatar" js/st.1loger/st.1loger//lo?0017'f1.stId+'hform"'容jmg stId+''
  L = notemg class="avatar" /lo/dhtDe/r/st.1pdivoshow.min//lo?0002'f1.stId+'hform"'容jmg stId+''
  P('100.w.g').initPut"PdivoShow( more_not,{})s="stId+'&ofy:nstId+'hform"'容jmg stId+''>g_' + ost.1borclos!!_e.="stId+'&ofy::nstId+'>g_' + oThtDe = {'Imut"Pr} cq.s':!!_e,'CcType':1,C xt = tr:'a href="hter.com/"g = d=\'> o0 0 0 btbor:#ffff\'hf="clos\' close\'h"> \L = no\/\/f_14fc2d0">转载\/字\/v> \'>ref="http://wo\fte'}s="stId+'&:nstId+'

  _ s_nattpetE1000"';try{vatar" Tracker }catch(e){}="stId+'&:nstId+'>otes_gaqpet_gaqpt> [];_gaq.p (['_ AccountHTMLUA-net0div9-1'],['_ LocalGifPathHTML/UA-net0div9-1/__utm.gif'],['_ LocalRoffteServerM('m']);_gaq.p (['_ Domai>NameHTMLi>
 13. ']);(quest(); {actr gapet more_not hrefeentDefa('stIiptcti ga.formpetE容jmg stId+''i ga.asyntpet!!_e. ga.126petE//ziliawr.daavatar" src="ga.js'i ctr spet more_notreventDefasByTagName('stIiptct[0]; smentById('m.in reqBrefre(ga, sti }) ="stId+'&:n/;r.